1.SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Palvelun toimittaja
Business Joensuu Oy
Y- tunnus: 2921270-1
Länsikatu 15
80110 Joensuu
Yhteyshenkilö:

Yritys
Yrityksen nimi:(jäljempänä ”Yritys”)
Y- tunnus:
Osoite:
Yhteyshenkilö:

Business Joensuu Oy ja Yritys jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”

 

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Business Joensuu Oy tarjoaa palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle, sekä Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Lisäksi Business Joensuu Oy tuottaa eri toimialojen kasvu- ja kilpailukykyohjelmia. Yritys hyödyntää Business Joensuu Oy:n palveluita omaan liiketoimintaansa. Palvelun tulokset syntyvät yhteistyössä Business Joensuu Oy:n ja Yrityksen välillä.

Osapuolet sopivat tällä Palvelusopimuksella sekä sen liitteeksi tulevilla Palvelukuvauksilla niistä palveluista (”Palvelu”), joita Business Joensuu Oy kulloinkin toimittaa Yritykselle yhteistyössä Yrityksen kanssa. Palvelusopimus astuu voimaan Osapuolten hyväksyttyä sen allekirjoituksillaan. Palvelukuvauksia voi olla liitteenä yksi tai useampia riippuen siitä mitä palveluita Osapuolet sopivat toimitettavaksi.

Tällä Palvelusopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joita sovelletaan Palvelusopimuksen voi-massa ollessa toimitettuihin ja yhteistyössä synnytettyihin Palveluihin, ellei Palvelusopimuksessa ole kirjallisesti toisin sovittu. Palvelusopimusta voidaan tarkentaa Palvelukohtaisesti liitteeksi tulevissa Palvelukuvauksissa.

 

3. PALVELUN SUORITTAMINEN

Palvelun sisältö kuvataan liitteenä olevissa Palvelukuvauksissa, joista ilmenee palvelun tarkoitus, toimittamisaika ja -tapa, hinta sekä palvelun osapuolten velvollisuudet.

3.1 Business Joensuu Oy:n velvollisuudet ja toimitusehdot
Business Joensuu Oy tekee sille kuuluvat tehtävät tämän Palvelusopimuksen ja liitteenä olevien Palvelukuvausten mukaisesti, ammattitaidolla ja huolellisesti. Business Joensuu Oy sitoutuu osaltaan huolehtimaan siitä, että Palvelussa noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Business Joensuu Oy toimittaa palvelun yhteistyössä Yrityksen kanssa ja tekee työn omilla työvälineillään ja omissa toimitiloissaan eikä ole oikeutettu näiden käytöstä eri korvaukseen. Mikäli erikseen sovittaessa osa työstä tehdään Yrityksen tiloissa tai Yrityksen välineillä niin Business Joensuu Oy ei maksa niistä korvausta. Business Joensuu Oy:llä on oikeus nimetä Palvelun suorittamista varten kulloinkin haluamansa henkilöt ja tarvittaessa vaihtaa heitä myös kesken Palvelun suorittamisen. Lisäksi Business Joensuu Oy:llä on oikeus käyttää valitsemiaan alihankkijoita ja ulkopuolisia palveluntarjoajia Palvelun suorittamiseen. Business Joensuu Oy vastaa siitä, että niitä sitoo salassapitovelvollisuus.

3.2 Yrityksen velvollisuudet
Yrityksen on myötävaikutettava käytössään olevin keinoin siihen, että Palvelu voidaan suorittaa mahdollisimman häiriöttömästi. Yritys antaa Business Joensuu Oy:n käyttöön hallussaan olevat Palvelun suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Yritys vastaa siitä, että sen Business Joensuu Oy:lle Palvelua varten antamat tiedot ovat oikeita ja riittäviä ja Yritys sitoutuu osaltaan noudattamaan toiminnassaan lakeja ja määräyksiä.

Yritys osallistuu Palvelun toteuttamiseen ja suorittaa omat tehtävänsä Palvelukuvauksen mukaisesti. Yritys on velvollinen antamaan Business Joensuu Oy:lle, sekä mahdolliselle toiminnan ulkopuoliselle rahoittajalle (kuten Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tai ELY-keskus), kaikki Palvelun toteuttamiseen ja seurantaan tarvittavat tiedot. Samoin Yritys on velvollinen antamaan Business Joensuu Oy:lle toiminnan tilastoinnissa, dokumentoinnissa ja tiedottamisessa tarvitsemat tiedot.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yritys tekee itse omaa liiketoimintaansa koskevat päätökset ja vastaa niistä, eikä Business Joensuu Oy ole vastuussa antamiensa neuvojen tai suositusten vaikutuksista Yrityksen liiketoimintaan tai sen tuloksiin.

 

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Business Joensuu Oy laskuttaa Palvelusta Palvelukuvauksessa ilmoitetun hinnan ja muut mahdolliset kustannukset silloin, kun Palvelu on sovittu vastikkeelliseksi. Hintoihin ja laskutukseen liittyvät yksityiskohdat on ilmoitettu Palvelukuvauksessa.

Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle suoritukselle peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrä.

 

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kumpikaan Osapuoli ei luovuta toiselle Osapuolelle miltään osin itselleen tai kolmannelle taholle kuuluvia immateriaalioikeuksia tai anna niihin käyttöoikeuksia. Kaikki järjestelmiin, ohjelmistoihin, keksintöihin tms. liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksin ne kehittäneelle Osapuolelle silloinkin, kun kehitystyö on tehty Palvelun aikana ja/tai perustuu sen aikana tehtyihin Yrityspalautteeseen tms. aineistoon.

Yritys vastaa siitä, että sillä on oikeus tietojen luovuttamiseen Business Joensuu Oy:lle ja että niiden luovutus tai käyttö Palvelun tuottamisessa ei loukkaa kolmannen tahon immateriaali- tai muita oikeuksia.

 

6. SALASSAPITO

6.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toisen Osapuolen, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, niiden omistajien tai niiden asiakkaiden tai yhteistyökumppanien liiketoimintaan liittyvät tekniset, kaupalliset, strategiset, rahoitukselliset, taloudelliset, tutkimusta tai teknisiä eritelmiä koskevat tiedot ja myös muut tiedot, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassa-pitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka Osapuoli on saanut laillisesti kolmannelta taholta ilman, että tällöin on rikottu salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta tai (d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt tämän sopimussuhteen ulkopuolella hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saa-maansa aineistoa tai tietoa.

6.2 Osapuolen on lopetettava välittömästi tällaisen luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen Palvelusopimuksen päättyessä tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten mukaiset kopiot.

6.3 Osapuoli sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökunta ja mahdollisesti käytettävät alihankkijat, joille luottamuksellisten tietojen paljastaminen on sopimuksen toteuttamiseksi välttämätöntä, ovat sidottuja vähintään tämän sopimuksen edellyttämään salassapitoon kirjallisin salassapitositoumuksin. Osapuoli vastaa myös henkilökuntansa ja käyttämiensä alihankkijoiden salassapitorikkomuksista kuin omistaan.

6.4 Salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan ja viisi (5) vuotta sen päättymisestä lukien.

6.5 Mikäli Osapuoli rikkoo tämän sopimuksen mukaisen salassapitovelvollisuutensa, on hän velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle ja/ tai muulle kohdassa 7.1 mainitulla vahinkoa kärsineelle taholle aiheuttamansa vahingon. Selvyyden vuoksi todetaan, että korvattavaa vahinkoa on myös vahinko, joka aiheutuu siitä, että tiedon luovuttanut Osapuoli on velvollinen maksamaan korvausta taholle, jonka luottamuksellisen tiedon salassapidon toinen Osapuoli on laiminlyönyt.

6.6 Mikäli Osapuolten välillä on laadittu erillinen salassapitosopimus, noudatetaan sen ehtoja.

 

7. VASTUUNRAJOITUKSET

Business Joensuu Oy ei ole velvollinen korvaamaan Yritykselle mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Business Joensuu Oy:n korvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksessa virheellisen tai puutteellisen tai viivästyneen Palvelun osan arvonlisäverottoman hinnan määrä.

Osapuoli ei ole velvollinen täyttämään sopimusta eikä vastaa mahdollisista viivästyksistä tai vahingoista, mikäli sopimuksen täyttyminen estyy tai vaikeutuu olennaisesti ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa estettä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Osapuoli ei kohtuullisin kustannuksia olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Vapauttamisperusteena pidetään myös sellaista kustannustason nousua, jonka vuoksi sopimusvelvoitteen täyttäminen kävisi kohtuuttomaksi. Osapuolen on ilmoitettava viivytyksettä toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta.

 

8. DE MINIMIS -TUKEEN LIITTYVÄT EHDOT

Mikäli Palvelukuvauksessa on todettu kyseisen Palvelun olevan de minimis -tukisäännösten alaista, niin tuolloin Palveluun osallistuvan Yrityksen on etukäteen ennen Palveluun osallistumista annettava selvitys aiemmin myönnetyn de minimis – tuen määrästä kolmen verovuoden ajanjaksolta erillisellä lomakkeella. Yrityksen tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä toimintaa koskevia rahoittajan ehtoja ja rahoitusta koskevia viranomais-määräyksiä. Yritys on velvollinen korvaamaan Business Joensuu Oy:lle rahoituksen menettämisestä tai jo myönnetyn rahoituksen palauttamisesta aiheutuvan vahingon täysimääräisesti siltä osin, kuin vahingon syynä on Yrityksen menettely tai laiminlyönti tai väärien tietojen antaminen.

Mikäli tuki voidaan myöntää, Business Joensuu Oy ilmoittaa Yritykselle Palvelun yhteydessä myönnetyn de minimis -tuen määrän kirjallisella ilmoituksella. Tuen suuruus on mainittu Palvelukuvauksessa.

 

9. MUUT EHDOT

Palvelusopimukseen liittyvät ilmoitukset voidaan tehdä lähettämällä ne kirjallisesti tämän Palvelusopimuksen yhteyshenkilölle ilmoitettuun osoitteeseen. Osapuoli voi vaihtaa tai lisätä yhteyshenkilöitä tai heidän yhteystietojaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Sähköpostilla lähetetyt ilmoitukset katsotaan tehdyiksi kirjallisesti. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi (i) sähköpostin lähetyshetkellä, jos siitä on saatu vastaanottokuittaus; (ii) 3. arkipäivänä kirjatun kirjeen lähetyspäivästä; tai (iii) välittömästi, kun se on toimitettu henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä.

Yritys on tietoinen siitä, että Business Joensuu Oy voi rekisteröidä Palvelusopimukseen liittyvien eri henkilöiden henkilötietoja. Yritys on tutustunut Business Joensuu Oy:n tietosuojaselosteeseen (https://www.businessjoensuu.fi/tietosuojaseloste/) ja vastaa siitä, että kaikki Palveluihin osallistuvat Yrityksen henkilöt ovat tietoisia sen sisällöstä. Yrityksen puolesta Palvelusopimuksen allekirjoittaneet antavat tämän sopimuksen allekirjoituksin omalta osaltaan suostumuksensa henkilötietojensa rekisteröintiin ja käyttöön tietosuojaselosteesta ilmeneviin tarkoituksiin.

Business Joensuu Oy:lla on oikeus käyttää referenssinään Palvelusopimusta ja sen perusteella toteutettuja Palveluita, ellei Yritys sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Business Joensuu Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Sopimuksia voidaan muuttaa tai täydentää vain kirjallisin sopimuksin.

Vaikka jokin tämän sopimuksen ehto katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, jää muu osa sopimusta kuitenkin voimaan lain sallimassa laajuudessa edellyttäen, ettei sopimus tämän johdosta poikkea olennaisesti Osapuolten alkuperäisestä tarkoituksesta. Osa-puolten tulee hyvässä hengessä neuvotellen pyrkiä korvaamaan tällainen ehto uudella pätevällä ehdolla tai muutoin muuttamaan tai täydentämään sopimusta siten, että se vastaa sopimuksen alkuperäistä tarkoitusta.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän Palvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä Palvelusopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

 

11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden lopusta lukien. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Business Joensuu Oy:n irtisanoessa Palvelusopimuksen sen on Asiakkaan niin vaatiessa toimitettava ne Palvelut, joista on sovittu ennen Palvelusopimuksen irtisanomista, mikäli se on toteutettavissa kohtuullisella työllä ja kustannuksilla.

Mikäli Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen määräyksiä eikä korjaa menettelyään seitsemän (7) päivän kuluessa saamastaan kirjallisesta huomautuksesta, on toisella Osapuolella oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Salassapitoa, vastuurajoituksia ja erimielisyyksien ratkaisemista koskevat sopimuskohdat sitovat Osapuolia Palvelusopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 

12. ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.
Paikka:            . kuuta 2021

BUSINESS JOENSUU OY
nimen selvennys

YRITYS
nimen selvennys